prowadzenie po alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co nam grozi?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest jednym z dość powszechnych naruszeń, z którymi mierzy się polski wymiar sprawiedliwości. Mnogość przepisów, a wręcz aktów prawnych regulujących powyższą kwestię sprawia, iż samodzielny udział w postępowaniu może znacznie utrudnić nam obronę.

Zawartość alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu

Niewiele osób może wiedzieć o tym, iż prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie zawsze stanowi przestępstwo i nie zawsze wiąże się  z koniecznością skierowania do sądu aktu oskarżenia. Od zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi zależy czy dany czyn zakwalifikować należy jako przestępstwo czy jako wykroczenie. Odróżnić trzeba bowiem stan nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Ze stanem po użyciu alkoholu mamy natomiast do czynienia, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰  albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie (art. 87 k.w.), w stanie nietrzeźwości zaś przestępstwo (art. 178a k.k.).

Brak wiedzy w powyższym zakresie prowadzi niejednokrotnie do problemów ze stwierdzeniem czy mamy do czynienia z przestępstwem czy z wykroczeniem.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu – Konsekwencje

Oprócz wymierzenia kary, którą może być kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności bądź kara grzywny, za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą nam również inne konsekwencje. Poczynając od otrzymania punktów karnych, poprzez obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł lub nawet 10.000 zł, kończąc na środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów i obowiązku pokrycia kosztów postępowania karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Niewątpliwie dla wielu osób najdotkliwszą konsekwencją skazania będzie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Okres na jaki zostanie orzeczony ten zakaz w dużej mierze zależy jednak od tego z jakim postępowaniem będziemy mieli do czynienia. W przypadku przestępstwa zakaz ten wynosić będzie od 3 d 15 lat, a w przypadku ponownego popełnienia tego przestępstwa może zostać orzeczony nawet dożywotnio. Przy wykroczeniu zakaz taki wynosił będzie od 6 miesięcy do 3 lat. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, iż popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. daje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takiej sytuacji istnieje natomiast możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzeczenia go na okres 1 lub 2 lat.

Pamiętaj, że orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który może zostać w trakcie jego wykonywania „zmodyfikowany”. Możliwość taka rodzi się po złożeniu odpowiedniego wniosku i zainicjowaniu odpowiedniego postępowania.

Pomoc adwokata?

Jak widać znajomość przepisów prawa regulujących kwestię prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu jest niewątpliwie bardzo przydatna podczas analizy zachowania jakiego się dopuszczono. Bogate i długoletnie doświadczenie, jakim dysponuje adwokat może bardzo pomóc przy sprawnym przeprowadzeniu postępowaniu oraz zakończeniu go w sposób najmniej dolegliwy dla Klienta.

Jeżeli zatem postawiono Ci zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu i zastanawiasz się czy skorzystać w związku z tym z pomocy obrońcy przeanalizuj w pierwszej kolejności opisane powyżej kwestie, które pomogą podjąć Ci właściwą decyzję!