Alimenty na dziecko

Jak skutecznie uzyskać alimenty na dziecko?

Jak skutecznie uzyskać alimenty na dziecko?

Krótki przewodnik praktyczny.

Narodziny dziecka niosą ze sobą ogrom miłości i szczęścia dla jego rodziców lecz również masę nowych obowiązków, w tym finansowych. W większości sytuacji osoby decydujące się na posiadanie dzieci razem je wychowują i wspólnie ponoszą wszystkie koszty jego utrzymania i wychowania. Niestety, życie pisze różne scenariusze. Rozwód lub rozpad nieformalnego związku, z którego na świat przyszło dziecko, rodzi obawy i liczne pytania: Kto i komu powinien płacić alimenty na dziecko? W jakiej wysokości? W jaki sposób dochodzić alimentów na dziecko i jak je wyegzekwować?

Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik opisujący w jaki sposób pozyskać świadczenie alimentacyjne na dziecko.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Innymi słowy, dziecko, które nie osiąga dochodów pozwalających na jego samodzielne utrzymanie uprawnione jest do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od swoich rodziców.
Na koszty utrzymania i wychowania dziecka składają się między innymi koszty: wyżywienia, leczenia, środków higieny osobistej, mieszkania, zakupu odzieży i obuwia, edukacji, czy też wydatki na rozrywkę i wypoczynek. Jednakże pamiętać należy, iż wysokość ponoszonych kosztów nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na wysokość zasądzonych na dziecko alimentów. Wynika to z faktu, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości jego rodziców. Innymi słowy wysokość alimentów uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb dziecka, które różne są w zależności od wieku, stanu zdrowia, czy sytuacji finansowej rodziców. Jednocześnie pamiętać należy o zasadzie równej stopy życiowej, zgodnie z którą dziecko ma prawo do zachowania podobnego statusu materialnego w stosunku do statusu swoich rodziców.
Przed zainicjowaniem postępowania sądowego warto zadbać o zgromadzenie materiału dowodowego niezbędnego dla wykazania kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Z reguły koszty te pokrywał będzie rodzic, z którym dziecko stale przebywa, stąd uzasadnionym jest m.in. zbieranie faktur i rachunków odzwierciedlających ich wysokość. Dodatkowo wymagane będzie przedłożenie m.in. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenia o wysokości zarobków.

Sam pozew o alimenty odpowiadać powinien wymaganiom formalnym przewidzianym w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wśród nich wyróżnić należy:
1. Oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;
Pozew o alimenty składamy w Sądzie Rejonowy właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów, a to dziecka.
2. Określenie stron;
W pozwie wskazujemy dane osobowe i adresowe wraz z numerami PESEL powoda i pozwanego. W przypadku niepełnoletniego dziecka wskazujemy, że w jego imieniu działa przedstawiciel ustawowy, którym z reguły jest rodzic, u którego dziecko stale przebywa.
3. Oznaczenie rodzaju pisma;
To nic innego jak wskazanie tytułu: „Pozew o alimenty”.
4. Określenie żądania, w tym określenie wartości przedmiotu sporu;
Określając żądanie w pozwie o alimenty wskazujemy wysokość i termin płatności świadczenia alimentacyjnego. Wartość przedmiotu sporu stanowi wówczas sumę świadczeń za jeden rok.
5. Oznaczenie daty wymagalności roszczenia;
6. Uzasadnienie;
W tej części pozwu opisujemy okoliczności faktyczne sprawy, powołujemy się na fakty i dowody potwierdzające zgłoszone żądanie.
7. Informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu;
8. Podpis;
9. Załączniki;
Wymieniamy dowody przedkładane wraz z pozew i załączamy jeden dodatkowy egzemplarz pozwu wraz z załącznikami, który następnie zostanie doręczony stronie pozwanej.

Strona uprawniona do dochodzenia alimentów zwolniona jest od obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Skuteczne wniesienie do sądu pozwu o alimenty zainicjuje etap postępowania dowodowego, od którego zależy efekt końcowy procesu, to jest czy i w jakiej wysokości zasądzone zostaną alimenty na dziecko. Wydając wyrok zasądzający alimenty Sąd z urzędu nada mu rygor natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesieniu powództwa. W przypadku niepłacenia zasądzonych alimentów sprawę należy skierować do komornika, który wszcznie wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne.

Z uwagi na fakt, iż sprawy dotyczące alimentów są mocno zindywidualizowane i uzależnione od występujących w sprawie okoliczności faktycznych, przed zainicjowaniem postępowania warto skorzystać z pomocy specjalisty w osobie radcy prawnego lub adwokata. Profesjonalne wsparcie prawnika z pewnością zwiększy szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego wyroku. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która ma wieloletnią praktykę we wspieraniu klientów w sprawach alimentacyjnych.