Kontakt z dziećmi po rozstaniu

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że rodzice dziecka decydują się na rozstanie. Konsekwencją powyższego winno być jednoczesne ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem aby ono w jak najmniejszym stopniu odczuło rozpad rodziny. Niestety do rzadkości należą sytuacje, w których dorośli potrafią samodzielnie wypracować wspólne porozumienie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentacji. Emocje towarzyszące rozstaniu potrafią być na tyle duże, że rodzice tracą z oczu to co w tej sytuacji powinno być najważniejsze- dobro wspólnego dziecka oraz jego rozsądne życzenie. Brak możliwości porozumienia się oraz pozostawania w konflikcie powoduje, że jedyną możliwością jest ustalenie kontaktów na drodze sądowej.

Uprawnieni do kontaktu z dziećmi

Do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem uprawnieni są oboje rodzice. Najczęściej o uregulowanie kontaktów z dzieckiem występuje ten z rodziców z którym, dziecko nie mieszka na co dzień, choć zdarzają się również sytuację, że z inicjatywą uregulowania kontaktów występuje rodzic, z którym dziecko stale przebywa. Zaznaczyć jednak należy, iż polskie prawo przewiduje możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem, nie tylko przez matkę i ojca, ale również przez dziadków, jak i inne osoby, które wykażą, że łączy je z dzieckiem silna więź emocjonalna.

Forma kontaktów z dzieckiem

Polski ustawodawca w art. 113 ust. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wprowadził dwie główne formy utrzymywania kontaktów z dzieckiem:

  1. możliwość osobistego przebywania z dzieckiem polegającą  między innymi na odwiedzinach, spotkaniach, zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  2. możliwość porozumiewania się z dzieckiem za pomocą dostępnych środków komunikacji na przykład korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo czy też przy wykorzystaniu komunikatorów społecznościowych itp.

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Do uregulowania kontaktów z dzieckiem dochodzi często już na etapie wydawania wyroku rozwodowego przez sąd okręgowy. Jednakże, nie ma żadnych przeszkód prawnych aby ustalić je niezależnie od postępowania rozwodowego. Wniosek składa się wówczas do sądu opiekuńczego (rejonowego) właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Sądy opiekuńcze rozpatrują również spawy w przedmiocie zmiany sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem uregulowanego wcześniejszym postanowieniem, zawartą ugodą bądź ustalonego w wyroku rozwodowym.

We wniosku należy szczegółowo opisać w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem. Warto wskazać w nim m.in.:

  • termin i czas trwania kontaktu;
  • miejsce i formę kontaktu;
  • czy spotkania mają obywać się w obecności czy pod nieobecność drugiego z rodziców;
  • kwestię odbierania/ odwożenia dziecka na wizytę a także przygotowania i wydania dziecka,
  • sposób i częstotliwość porozumiewania się z dzieckiem za pomocą dostępnych środków komunikacji;
  • sposobu wykonywania kontaktu w okresie świąt czy też innych ważnych uroczystości jak i  podczas ferii zimowych/wakacji letnich;

Pismo inicjujące postępowania w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem powinno zawierać również wnioski dowodowe pozwalające na wykazanie m.in. więzi łączących nas z dzieckiem, dotychczasowego sposobu sprawowania opieki czy utrzymywania kontaktów, jak i aktualnych  warunków mieszkaniowych.  W toku postępowania sąd opiekuńczy zleca wywiad środowiskowy, którego celem jest zebranie informacji dotyczących dziecka oraz środowiska w którym żyje. Celem uzyskania prawa do kontaktów z dzieckiem jeszcze w trakcie trwającego postępowania sądowego we wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem warto złożyć wniosek o zabezpieczenie naszego żądania.

Opłaty sądowe

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 100,00 zł. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia złożony w piśmie inicjującym postępowanie główne nie podlega opłacie. Natomiast, złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na późniejszym etapie rodzi konieczność uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł.

Pomoc prawna

Zespół radców prawnych z naszej Kancelarii zapewnia profesjonalne wsparcie w toku procedury sądowej w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W razie potrzeby zapewniamy również fachową pomoc na etapie przedsądowym podczas negocjacji rodziców nad opracowaniem wspólnego porozumienia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentacji. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią również dziadków a także inne osoby posiadające silną więź emocjonalną z dzieckiem które chcąc ją kontynuować muszą wstąpić na drogę sądową.