RODO

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest w zakresie działalności kancelarii adwokackiej adwokat Grzegorz Knuter i adwokat Karolina Wenecka oraz w zakresie działalności kancelarii radcy prawnego odpowiednio radca prawny Karolina Latosińska oraz radca prawny Wojciech Knuter.

Celem przetwarzania danych jest świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu klienta przed urzędami sądami i organami ścigania, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, udzielania porad prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych; wykonywania umowy zawartej z Kancelarią, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych  oraz w celach archiwizacyjnych, a także w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi moją osobę, bądź reprezentowany przeze mnie podmiot w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza  koniecznością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kiedy mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami w ramach wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiednich organów wskazanych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przypadku uznania, iż działanie adwokata lub radcy prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych narusza w jakikolwiek sposób przepisy wskazanego rozporządzenia;

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z wykonaniem zlecenia;

W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wszelkie dane gromadzone prze adwokata lub radcę prawnego gromadzone są i przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny zgodę na przetwarzanie przez adwokata Grzegorza Knutera oraz radcę prawnego Wojciecha Knutera, a także osoby im podległe w ramach prowadzonych Kancelarii, w tym ustanowionych substytutów, aplikantów adwokackich i radcowskich, praktykantów oraz osoby zatrudnione niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, moich danych osobowych, bądź danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, firma, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi konieczne w celu świadczenia pomocy prawnej, w tym występowania w imieniu klienta przed urzędami i sądami, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, udzielania porad prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych; wykonywania umowy zawartej z Kancelarią, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwizacyjnych, a także w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi moją osobę, bądź reprezentowany przeze mnie podmiot w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarie.

Jednocześnie adwokat Grzegorz Knuter oraz radca prawny Wojciech Knuter informują, iż pozyskane dane osobowe przetwarzają w celach wskazanych w powyższym oświadczeniu. Wszelkie dalsze informacje w zakresie w jakim są niezbędne do zrealizowania wskazanych wyżej celów objęte są odpowiednio tajemnicą adwokacką oraz radcowską.

Zgromadzone dane przechowywane będą przez okres wykonania zlecenia oraz przez okres 5 lat od chwili zakończenia zlecenia niezależnie od sposobu.

Administrator wskazuje, iż osoba której dane podlegają przetwarzaniu jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby w tym uzyskiwania kopii przetwarzanych danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także jest uprawniona do przenoszenia danych, w przypadku zmiany usługodawcy. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy bądź udzielonego zlecenia w celu realizacji zobowiązania przez Kancelarię. Gromadzenie danych może również odbywać się na zasadzie obowiązku ustawowego, w tym w szczególności wymogów proceduralnych określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa jeśli taki obowiązek przewidują. Gromadzenie danych odbywa się w sposób pisemny niezautomatyzowany oraz indywidualny.

Dane kontaktowe administratorów:

KANCELARIE PRAWNE KNUTER tel. +48 71 715 51 27
adw. Grzegorz Knuter tel. +48 605 676 433
r.pr.. Wojciech Knuter tel. +48 600 998 646
ul. Piłsudskiego 89/12 biuro@kancelarie-knuter.pl
50-019 Wrocław www.kancelarieknuter.pl