RODO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest w zakresie działalności kancelarii adwokackiej adwokat Grzegorz Knuter i adwokat Karolina Wenecka oraz w zakresie działalności kancelarii radcy prawnego odpowiednio radca prawny Karolina Latosińska oraz radca prawny Wojciech Knuter.

Celem przetwarzania danych jest świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu klienta przed urzędami sądami i organami ścigania, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, udzielania porad prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych; wykonywania umowy zawartej z Kancelarią, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych  oraz w celach archiwizacyjnych, a także w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi moją osobę, bądź reprezentowany przeze mnie podmiot w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza  koniecznością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kiedy mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami w ramach wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiednich organów wskazanych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przypadku uznania, iż działanie adwokata lub radcy prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych narusza w jakikolwiek sposób przepisy wskazanego rozporządzenia;

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z wykonaniem zlecenia;

W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wszelkie dane gromadzone prze adwokata lub radcę prawnego gromadzone są i przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny zgodę na przetwarzanie przez adwokata Grzegorza Knutera oraz radcę prawnego Wojciecha Knutera, a także osoby im podległe w ramach prowadzonych Kancelarii, w tym ustanowionych substytutów, aplikantów adwokackich i radcowskich, praktykantów oraz osoby zatrudnione niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, moich danych osobowych, bądź danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, firma, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi konieczne w celu świadczenia pomocy prawnej, w tym występowania w imieniu klienta przed urzędami i sądami, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, udzielania porad prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych; wykonywania umowy zawartej z Kancelarią, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwizacyjnych, a także w celu kontaktowania się z osobami reprezentującymi moją osobę, bądź reprezentowany przeze mnie podmiot w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarie.

Jednocześnie adwokat Grzegorz Knuter oraz radca prawny Wojciech Knuter informują, iż pozyskane dane osobowe przetwarzają w celach wskazanych w powyższym oświadczeniu. Wszelkie dalsze informacje w zakresie w jakim są niezbędne do zrealizowania wskazanych wyżej celów objęte są odpowiednio tajemnicą adwokacką oraz radcowską.

Zgromadzone dane przechowywane będą przez okres wykonania zlecenia oraz przez okres 5 lat od chwili zakończenia zlecenia niezależnie od sposobu.

Administrator wskazuje, iż osoba której dane podlegają przetwarzaniu jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby w tym uzyskiwania kopii przetwarzanych danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także jest uprawniona do przenoszenia danych, w przypadku zmiany usługodawcy. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy bądź udzielonego zlecenia w celu realizacji zobowiązania przez Kancelarię. Gromadzenie danych może również odbywać się na zasadzie obowiązku ustawowego, w tym w szczególności wymogów proceduralnych określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa jeśli taki obowiązek przewidują. Gromadzenie danych odbywa się w sposób pisemny niezautomatyzowany oraz indywidualny.

Dane kontaktowe administratorów:

KANCELARIE PRAWNE KNUTER tel. +48 71 715 51 27
adw. Grzegorz Knuter tel. +48 605 676 433
r.pr.. Wojciech Knuter tel. +48 600 998 646
ul. Piłsudskiego 89/12 biuro@kancelarie-knuter.pl
50-019 Wrocław www.kancelarieknuter.pl