Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw
karnych dotyczących przestępstw prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Statystyki policyjne jednoznacznie potwierdzają, iż kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem
alkoholu lub narkotyków stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
Z tego też powodu doszło do zaostrzenia przepisów regulujących odpowiedzialność karną za powyższe
czyny zabronione.
Jak wykazuje praktyka oraz doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii Prawnych Knuter ogromne
znaczenie ma skuteczna pomoc prawna udzielana sprawcom tego rodzaju występków i wykroczeń.
Najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane w ramach postępowania
przygotowawczego. Niestety, jak pokazuje praktyka, przesłuchania kierowców najczęściej odbywają się
bez udziału obrońcy. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika na tym etapie jest kluczowy,
ponieważ wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę czynu rzutować będą w sposób istotny na
przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności karnej
znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu.
Równie ważny jest udział zawodowego pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Zawiłość
przepisów utrudnia skuteczną obronę, a obecność pełnomocnika wpływa korzystnie na sprawny przebieg
procesu sądowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego, a w szczególności pozwala na często
skuteczne kwestionowanie ustaleń biegłego wszędzie tam gdzie postępowanie oparte jest na takim środku
dowodowym.
Bez pomocy adwokatów specjalizujących się w przestępstwach popełnionych przez nietrzeźwych
kierowców można narazić się na wyższy wymiar kary, niż się na to zasługuje. Wynika to przede
wszystkim z powszechności tego typu spraw w polskich sądach oraz wykorzystywania niewiedzy o
czynnościach procesowych osoby podejrzanej a następnie oskarżonej. W związku z tym zawsze należy
pamiętać o swoim prawie do skorzystania z usług kancelarii, która przyśle zawodowego pełnomocnika.
Przesłuchujący sprawcę przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków może wykorzystać sytuację
i wymusić zaakceptowanie własnych propozycji, które są zazwyczaj niekorzystne dla oskarżanego.
Obecność przy tej czynności adwokata pozwoli natomiast uniknąć podjęcia nieprzemyślanej decyzji.
Ponadto zawsze istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania lub nawet uniewinnienie, z
których nigdy nie powinno się rezygnować. Bardzo często osoby oskarżane o popełnienie przestępstwa
nie są nawet informowane o takiej możliwości. Z pomocą adwokata można przeanalizować różne
scenariusze, włącznie z opcją wynegocjowania niższego wymiaru kary.
Celem niniejszego portalu jest przybliżenie tematyki związanej z przestępstwami i wykroczeniami
popełnianymi przez nietrzeźwych kierowców lub prowadzących pod wpływem narkotyków,
stypizowanymi w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń.