Podział majątku

Przedmiot podziału majątku

przedmioty podziału

Co jest przedmiotem podziału majątku?

Przedmiotem postępowania działowego jest wyłącznie majątek wspólny. Sąd obowiązany jest ustalić skład i wartość majątku wspólnego. Dodatkowo, w postępowaniu działowym można żądać:

 • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • rozstrzygnięcia w zakresie roszczeń pomiędzy małżonkami podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałych w czasie trwania wspólności jak i po jej ustaniu;

 

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie przedmioty majątkowe (własność i inne prawa majątkowe) nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 5. przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, również gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 

Natomiast, jeśli chodzi o majątek osobisty małżonka, ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej tego pojęcia ograniczając się jedynie do wyliczenia przedmiotów wchodzących w skład tego rodzaju majątku.

I tak, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria).
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista).
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Realizacja tych wierzytelności przez pobranie wynagrodzenia, czy też przez uzyskanie kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi przesłankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego.
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W toku postępowania o podział majątku wspólnego sąd obowiązany jest z urzędu ustalić skład majątku wspólnego oraz jego wartość. Zasadą jest, że podział obejmuje jedynie przedmioty majątkowe, które były objęte wspólnością w chwili jej ustania i które nadal znajdują się w majątku małżonków. Składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. (Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 04.11.1999 II CKN 523/98 LEX nr 737256). Wartość składników ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen z chwili zamknięcia rozprawy. Najistotniejsze jest, że przedmiotem podziału majątku wspólnego są wyłącznie aktywa. W podziale majątku nie dzielimy zobowiązań. Możliwe jest jedynie żądanie rozliczenia spłaconych długów.