System Dozoru Elektronicznego SDE

Osoby uprawnione do skorzystania z SDE

System dozoru elektronicznego

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w tym systemie osobom skazanemu na karę pozbawienia wolności, w tym również osobom, wobec których orzeczono karę zastępczą za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy, posiadającym miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących.

Należy pamiętać, że warunek jednego roku i sześciu miesięcy dotyczy również sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno. Dodatkowo, muszą istnieć odpowiednie warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego działania urządzeń wchodzących w skład SDE. Istnienie tych warunków bada upoważniony podmiot dozorujący. W praktyce oznacza to, że specjaliści od monitoringu dokonują stosowanych pomiarów w miejscu gdzie dozór ma być stosowany.    Dozór może być stosowany w mieszkaniu należącym do skazanego lub innej osoby. Może być stosowany w mieszkaniu np. wynajmowanym, jednak pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela na zastosowanie dozoru  w lokalu będącym jego własnością.

Częstym pytaniem kierowanym do nas  jest właściwość Sądu który ma wydać postanowienie ? Jeżeli chodzi o właściwy Sąd to w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE właściwy jest Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny, w którego okręgu skazany faktycznie przebywa. W konsekwencji  jeżeli skazany przebywa w Zakładzie Karnym  właściwy jest Sąd miejscowo właściwy  dla tego Zakładu np. dla wszystkich zakładów karnych we Wrocławiu, jest nim Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa. Sąd wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego co do celowości udzielenia zezwolenia. Udział prokuratora w posiedzeniu o udzielenie zezwolenia jest obowiązkowy.

Jeżeli skazany przebywa w domu w momencie składania wniosku to właściwy jest Sąd dla miejsca jego zamieszkania. Dozór może być stosowany w mieszkaniu należącym do skazanego lub innej osoby. Może być stosowany w mieszkaniu np. wynajmowanym pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela na zastosowanie dozoru.

W sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca – sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.