Zadośćuczynienie a odszkodowanie za wypadek

Wypadek może zdarzyć się każdemu, dlatego warto wiedzieć, jak się zachować i jakich konkretnie świadczeń można się domagać. Jak się bowiem okazuje, polski ustawodawca przewidział kilka instytucji, które mają choć w części zrekompensować poszkodowanemu zaistniałą sytuacją. Do najpopularniejszych pojęć w tym obszarze należą z pewnością: odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Co oznaczają i jaka jest między nimi różnica? Podpowiadamy!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie za wypadek – dowiedz się więcej na ten temat.

Wiele osób niestety wciąż myli oba pojęcia i najczęściej stosuje je zamiennie. Tymczasem nie są one synonimami, a co więcej – mogą występować łącznie przy okazji tego samego wypadku. Kluczem do sukcesu jest rozróżnienie ich charakterystyki.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to uregulowane w Kodeksie cywilnym świadczenie pieniężne, przysługujące za szkodę na osobie o charakterze niematerialnym to jest za doznaną krzywdę. Innymi słowy, zadośćuczynienie ma rekompensować doznane przez poszkodowanego cierpienia psychiczne i fizyczne. Polskie przepisy dają podstawę do domagania się zadośćuczynienia między innymi za  uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia  czy też naruszenie dobra osobistego. Jednocześnie, istnieje podstawa prawna umożliwiająca najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę. Warto dodać, że we wrześniu 2021 r. weszły w życie przepisy pozwalające na dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej.

Brak jest jednolitej metodologii ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia. Na wysokość tego świadczenia składa się wiele niezwykle istotnych czynników takich jak m.in.: stopień i charakter uszczerbku na zdrowiu (tzn. czy jest trwały czy czasowy), długotrwałość leczenia i stopień uciążliwości,  rozmiar cierpienia fizycznego oraz psychicznego czy też wpływ uszczerbku na życie osobiste, społeczne i zawodowe. Przyjmuje się, że zadośćuczynienie powinno być adekwatne do skali krzywdy niemajątkowej oraz być dla osoby poszkodowanej odczuwalne i pomóc jej w odbudowaniu równowagi emocjonalnej. Co do zasady zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy.

Odszkodowanie – czym jest? 

Odszkodowanie to także rodzaj świadczenia pieniężnego, którego celem jest naprawienie szkody o charakterze majątkowym.  W praktyce sprowadza się to do wyrównania poniesionej straty materialnej, która wystąpiła z powodu wypadku oraz utraconych korzyści, a więc tego co poszkodowany mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono.  Na tej płaszczyźnie możemy wyróżnić odszkodowanie za szkody rzeczowe oraz za szkody na konkretnej osobie. Mowa tutaj więc zarówno o odszkodowaniu za zniszczenie pojazdu czy innych rzeczy materialnych , jak i o odszkodowania za poniesione koszty dotyczące leczenia (hospitalizacji, lekarstw, zabiegów medycznych, opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej, zwrot wydatków na dojazdy do placówek), rehabilitacji, a nawet nakłady na specjalną dietę.  Warto zaznaczyć, że wysokość odszkodowania w żadnym przypadku nie może być większa niż wartość doznanej szkody.

Podsumowanie

Oba świadczenia (zadośćuczynienie i odszkodowanie) zmierzają do realizacji funkcji kompensacyjnej. Innymi słowy, mają sprawić by osoba, która ucierpiała w wypadku (zarówno fizycznie, jak i psychicznie) nieco łagodniej odczuwała jego negatywne konsekwencje występujące w sferze materialnej oraz niematerialnej. Starając się o uzyskanie zadośćuczynienia oraz/lub odszkodowania warto zwrócić się o pomoc do prawnika. Wsparcie w tego typu kwestiach można otrzymać tutaj:kancelarie-knuter.pl/kontakt  Niejednokrotnie dochodzenie tego typu roszczeń wymaga i merytorycznego  uzasadnienia oraz przedstawienia dowodów potwierdzających przedstawiane okoliczności. Wsparcie profesjonalisty, który specjalizuje się w tej tematyce może znacznie ułatwić i przyspieszyć całą procedurę.