Rozwody

Prowadzenie spraw rozwodowych

Sprawy rozwodowe

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw rozwodowych. W ramach tej specjalizacji oddajemy do Państwa dyspozycji portal internetowy, którego zadaniem jest udzielenie możliwie najpełniejszego wsparcia w prowadzeniu wskazanych postępowań.

Praktyka prowadzonych przez nas spraw potwierdza, iż rozwody przeprowadzane przy udziale profesjonalnych pełnomocników reprezentujących strony w sposób skuteczny oraz dyskrecjonalny prowadzą do uregulowania relacji pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

Przygotowanie czynności procesowych rozwodu

Najistotniejsze jest odpowiednie przygotowanie pierwszych czynności procesowych oraz zgromadzenie materiału dowodowego w ramach inicjowanego postępowania, a w szczególności prawidłowe oraz pełne określenie wzajemnych oczekiwań stron postępowania, nie wyłączając mediacji na etapie przedprocesowym. Niestety, jak pokazuje praktyka wiele osób zwraca się o pomoc profesjonalisty dopiero na dalszych etapach prowadzonego postępowania. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika w przygotowaniu pozwu o rozwód, czy odpowiedzi na pozew jest kluczowy, ponieważ pierwotnie zajęte stanowisko poparte odpowiednim materiałem dowodowym rzutować będzie w sposób istotny na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w treści zapadłego wyroku Sądu. Osiągnięcie nawet nieznacznego porozumienia, co do zasadniczych kwestii w postępowaniu niejednokrotnie w sposób istotny wpływa na czas trwania procesu oraz na zakres osobistego zaangażowania stron.

Celem niniejszego portalu jest przybliżenie problematyki związanej z postępowaniem procesowym prowadzącym do ustania małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Warto mieć na uwadze, że zadaniem profesjonalnego adwokata jest zaoferowanie kompleksowej pomocy prawnej. Dlatego też solidny prawnik powinien zająć się nie tylko sporządzeniem pozwu oraz innego typu pism procesowych, ale również reprezentowaniem swego Klienta podczas procesu, sporządzeniem środków odwoławczych od orzeczeń w sprawie rozwodowej, a także udziałem w negocjacjach i mediacjach.

Należy wiedzieć, że w polskim systemie prawnym rozwody udzielane są wyłącznie przez Sąd po przeprowadzeniu procesu mającego na celu wykazanie podstaw rozwodu określonych we właściwych przepisach prawa. Warunkiem wydania rozwodu jest nastąpienie zupełnego i trwałego pożycia pomiędzy małżonkami. Jeżeli wspomniane przesłanki nie zostaną udowodnione, Sąd najpewniej powództwo oddali, a samo małżeństwo będzie trwało nadal. Trzeba również pamiętać, że w przypadku, gdy rozwód byłby sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci lub stron, czy też gdy przemawiają przeciw temu zasady społecznego współżycia, rozwodu Sąd nie udziela.

Sprawy te bywają bardzo skomplikowane i długotrwałe, szczególnie wówczas, gdy jedno lub dwoje małżonków domaga się ustalenia winy i orzeczenia rozwodu z określeniem winy po stronie partnera. Sprawy tego typu mają dalsze konsekwencje w postaci możliwości ustanowienia alimentów na jednego z małżonków. W orzeczeniu rozwodowym Sąd może również uregulować np. sposób korzystania ze wspólnego majątku, w tym przede wszystkim domu lub mieszkania, nakazując nawet w sytuacjach wyjątkowych eksmisję jednego z partnerów.

Wyrok rozwodowy

Wyrok powinien także prawnie regulować sytuację nieletniego potomstwa, zarówno kwestię władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów dzieci z rodzicem, jak i alimentów,( zobacz jak skutecznie uzyskać alimenty?) które to sprawy bardzo często dodatkowo komplikują proces rozwodowy i nierzadko rodzą konflikty.

Jak można więc zauważyć, sprawy rozwodowe nie należą do najprostszych, a bierna postawa podczas postępowania może zaważyć na niekorzystnym orzeczeniu. Dlatego też, aby sprawę rozwiązać jak najbardziej pozytywnie i sprawnie, konieczny jest dobry i profesjonalny adwokat od rozwodów, który pomoże przeprowadzić swego Klienta przez cały proces rozwodu.