Wypadki komunikacyjne

Zatrzymanie prawa jazdy

Konfiskata prawa jazdy
Okoliczności, które muszą zaistnieć, aby odebrać kierowcy prawo jazdy określone są przez Prawo o ruchu drogowym – ustawę z 20 czerwca 1997 roku. Zgodnie z jej zapisami, policjant posiada uprawnienia konfiskaty dokumentu – za pokwitowaniem – w przypadku gdy:

• zachowanie kierowcy może wskazywać na znajdowanie się pod wpływem substancji odurzających, takich jak alkohol lub narkotyki,
• dokument jest zniszczony, uniemożliwia odczytanie informacji, utracił ważność lub występują wątpliwości co do jego autentyczności,
• w stosunku do kierowcy wydano postanowienie o czasowej konfiskacie lub cofnięciu jego prawa jazdy, bądź wydano zakaz prowadzenia przez niego pojazdów,
• w związku z licznym naruszaniem przez kierowcę przepisów ruchu drogowego, przekroczył on liczbę 20 punktów karnych podczas pierwszych 12 miesięcy od wydania dokumentu lub 24 punktów w późniejszym okresie.

Dodatkowo na podstawie wprowadzonej w 2015 roku nowelizacji Ustawy, zatrzymanie prawa jazdy możliwe jest także w przypadku zbyt dużej liczby pasażerów obecnych w pojeździe oraz na skutek przekroczenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Dokument może zostać odebrany również, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż kierowca mógł dopuścić się wykroczenia lub przestępstwa, którego skutkiem mogłoby być wydanie zakazu prowadzenia przez niego pojazdów.
Jakie działania można podjąć w przypadku zatrzymania prawa jazdy?

Zarówno postanowienie Sądu, jak i Prokuratora odnośnie zatrzymania Państwa dokumentu jest możliwe do zaskarżenia. W każdym przypadku na złożenie zażalenia odnośnie konfiskaty prawa jazdy kierowca ma 7 dni od daty otrzymania odpisu decyzji.
Zażalenie zaskarżające podjętą przez właściwy organ decyzję należy złożyć osobiście w biurze podawczym, przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć przez upoważnionego do reprezentacji prawnika.
Prawidłowo opracowany dokument tego rodzaju powinien uwzględniać m.in. konsekwencje, z jakimi utrata prawa jazdy wiąże się dla kierowcy i jego rodziny, a także ocenę:

• skali szkodliwości społecznej popełnionego przez kierowcę czynu, który stał się przyczyną do odebrania mu prawa jazdy,
• stopnia, w jakim osoba kierująca zawiniła zaistniałemu zdarzeniu,
• właściwości i cech personalnych kierowcy oraz prowadzonego przez niego stylu życia.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli na skutek omawianych wcześniej okoliczności odebrano Państwu prawo jazdy. Jesteśmy gotowi omówić wszelkie dostępne możliwości oraz w pełni profesjonalnie reprezentować Państwa przed organami ścigania i sprawiedliwości.