Wypadki komunikacyjne

Warunkowe umorzenie postępowania

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania określona jest w art. 66-67
kodeksu karnego i może mieć zastosowanie wobec sprawców wypadków drogowych.
Konieczne jednak jest zaistnienie ustawowych przesłanek do zastosowania tego środka.

Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem probacyjnym związanym z poddaniem sprawcy próbie – nie stanowi skazania wyrokiem karnym, co oznacza, iż w przypadku zastosowania tego środka osoba poddana próbie pozostaje osobą niekaraną.

Zgodnie z treścią art. 66 kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy tryb życia
    uzasadniają przypuszczenie, iż pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności
    nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Tym samym, z uwagi na zagrożenia karne przewidziane w art. 177§1 kk – środek probacyjny może być stosowany w sytuacji spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego.

Zgodnie z treścią art. 67§1kk warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia.

Istotne jest to, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd – zgodnie z brzemieniem art. 67§3 kk – nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku zastosowania opisanego środka probacyjnego Sąd nie jest zobligowany do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, tak jak wynika to wprost z brzmienia przepisu art.42§2 kk.

W praktyce, w przypadku właściwie poprowadzonej strategii obrony osoby podejrzanej na etapie postępowania przygotowawczego lub oskarżonego na etapie postępowania sądowego przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania znajdują bardzo często
zastosowanie, a sprawcy nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Dodatkowo zminimalizowana pozostaje dolegliwość związana z utratą
prawa jazdy, co w dzisiejszych czasach często ma ogromne znaczenie dla sprawców opisanego występku.

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia bezwzględnie wymaga jednak znacznego, skutecznego zaangażowania i wiedzy doświadczonego zawodowego pełnomocnika.