Wypadki komunikacyjne

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji koncentrując się w szczególności na wypadkach drogowych. W ramach tej specjalizacji oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny tematyczny portal internetowy, którego zadaniem jest udzielenie możliwie najpełniejszego wsparcia w prowadzeniu wskazanych postępowań.

Portal ma charakter informacyjny, poruszamy w nim zagadnienia które naszym zdaniem dotyczą kwestii najczęściej pojawiających się w toku prowadzenia tego rodzaju postępowań. Portal adresowany jest zarówno do sprawców opisanych występków jaki i osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych.

Jak wykazuje praktyka oraz doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii Prawnych Knuter ogromne znaczenie ma skuteczna pomoc prawna udzielana stronom tego rodzaju postępowań w zasadzie od samego momentu zaistnienia zdarzenia.

Najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane w ramach postępowania przygotowawczego. Niestety bardzo często przesłuchania sprawców bądź pokrzywdzonych odbywają się bez udziału obrońcy. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika na tym etapie jest niezwykle istotny. Jak wskazuje nasze doświadczenie wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę bądź pokrzywdzonego w początkowej fazie postępowania rzutować będą w sposób istotny na dalszy jego przebieg, a w konsekwencji na zakres ewentualnej odpowiedzialności karnej znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu. Zakres odpowiedzialności sprawcy zdarzenia wiąże się w tego typu sprawach nierozerwalnie z zakresem jego odpowiedzialności o charakterze odszkodowawczym.

Równie ważny jest udział zawodowego pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Zawiłość przepisów, szczególnie po nowelizacji procedury karnej utrudnia skuteczną obronę, a obecność pełnomocnika wpływa korzystnie na sprawny przebieg procesu sądowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego, a w szczególności pozwala na często skuteczne kwestionowanie ustaleń biegłego wszędzie tam gdzie postępowanie oparte jest na takim środku dowodowym.

Celem niniejszego portalu jest przybliżenie tematyki związanej z wypadkami drogowymi, stypizowanymi w kodeksie karnym.