Dezubekizacja

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obniża emerytury i świadczenia rentowe byłym pracownikom służb oraz organów związanych z bezpieczeństwem Państwa ze względu na przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję uznania z mocy prawa wykonywanej pracy za „służbę na rzecz totalitarnego państwa”.

Ustawodawca przyjmuje cenzus czasowy odnosząc znowelizowane przepisy do świadczenia pracy we wskazanych w treści ustawy instytucjach w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Wyłączeniu jednocześnie podlega służba rozpoczęta po dniu 12.09.1989r., a także ta której obowiązek podjęcia narzucały przepisy o powszechnym obowiązku obrony (służba zasadnicza bądź zastępcza).

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją począwszy od dnia 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla osób objętych podmiotowo wprowadzonymi przepisami nie będzie mogła być wyższa niż średnia emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku renty rodzinnej po funkcjonariuszu, wysokość świadczenia nie będzie mogła przekraczać wysokości średniej renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznej, wypłacanej przez ZUS.